Організаційно-розпорядча документація

Методичні рекомендації щодо організації роботи сайту закладу освіти.

Додаток 1 до листа ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 04.06.2020 № 22.1/10-1154

Методичні рекомендації щодо організації роботи сайту закладу освіти (із фокусом на повагу прав людини в онлайновому просторі) СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ САЙТУ У статті 1 Закону України „Про авторське право і суміжні праваˮ1 зазначено, що сайт – це сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси вебсайту і (або) облікового запису власника цього вебсайту, доступ до яких здійснюється через адресу мережі Інтернет, що може складатися з доменного імені, записів про каталоги або виклики і (або) числової адреси за Інтернет-протоколом. З огляду на практику закладів освіти України мета сайту – формування інформаційно-освітнього середовища закладу освіти.

 Відповідно до статті 30 Закону України „Про освітуˮ  заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про їхню діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на їхніх вебсайтах (у разі їх відсутності – на вебсайтах їхніх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

− статут закладу освіти;

− ліцензії на провадження освітньої діяльності;

− сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;

− структура та органи управління закладу освіти;

− кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

− освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, передбачених відповідною освітньою програмою;

− територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

− ліцензований обсяг і фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти;

− мова (мови) освітнього процесу;

− наявність вакантних посад, порядок та умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

− матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

− напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);

− наявність гуртожитків і вільних місць у них, розмір плати за проживання;

− результати моніторингу якості освіти;

− річний звіт про діяльність закладу освіти;

− правила прийому до закладу освіти;

− умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

− розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;

− перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

− правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;

− план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

2.  Закон України „Про освітуˮ. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 4 − порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

− порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

− інша інформація, яку оприлюднюють за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

Відповідно до цієї ж статті заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на їхніх вебсайтах:

− кошторис і фінансовий звіт про надходження й використання всіх отриманих коштів,

− інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їхньої вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

Інформацію та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщують для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, можуть визначати спеціальні закони